parole scritte
interroga:  SCRIPTA  ·  BSU  ·  CIVITA

il corpus SCRIPTA


esplorazioni verbali


invenzioni verbali


Domenico Tempio, A D. Giuseppi Gandolfu lu quali motu propriu fici a l'auturi un picciulu bustu di brunzu, 1814

Del presente testo è possibile ottenere: